ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
551 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสุชาติ จิตรเย็น ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2561
552 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในเทศบาลตำบลลานสกา /หน่วยงานเจ้าของโครงการการ ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2561
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2561
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2561
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารถวายพระโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.พ. 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เวทีพร้อมเครื่องเสียง แสงไฟ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.พ. 2561
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.พ. 2561
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.พ. 2561
559 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบุคคลเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2561
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-9179 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79