ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
531 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ค. 2561
532 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ค. 2561
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และตราสัญลักษณ์ ร.10 พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 เม.ย. 2561
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาํธารณภัย (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2561
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะ้้เจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 เม.ย. 2561
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -50- 0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 เม.ย. 2561
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 เม.ย. 2561
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่เช่าอุปกรณ์จัดโครงการและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81