ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2563
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 มี.ค. 2563
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มี.ค. 2563
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อสีเพื่อทาทำสัญญาณอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มี.ค. 2563
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2563
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2563
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2563
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขรต. 938 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนซอยหลังโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78