ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2564
3 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ต.ค. 2564
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสกา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ย. 2564
6 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ส.ค. 2564
7 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2564
8 ประกาศงดการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกาโดยเด็ดขาด ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2564
9 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2564
10 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28