ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ช่วงที่ 1  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  -  พฤศจิกายน  2563   ช่วงที่  2  เดือนมกราคม  -  กันยายน  2564  (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติ

-  เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  2565

   นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565  (เกิดก่อนวันที่ 2  กันยายน 2505)

-  มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา

   หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน  2563

-  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ    

   รัฐวิสาหกิจ  หรือ  อปท. ณ  วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

หลักฐานที่ใช้

-  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

-  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ที่อยู่ปัจจุบัน)

-  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ธกส.  ประเภทออมทรัพย์  ในนามผู้มีสิทธิ 

   หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน