สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด :

ด้วยสภาเทศบาลตำบลลานสกา  มีกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  (ครั้งที่ 1 )  ประจำปี  2563  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้สภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ดังนั้นสภาเทศบาลตำบลลานสกาจึงขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกาตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน