ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกาขอรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2560
2 เทศบาลตำบลลานสกาขอรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2560
3 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
4 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ม.ค. 2560
5 การเสียภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
6 การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2559
7 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2559
9 การกำหนดกฎเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ต.ค. 2559
10 การประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17